1. W przypadku wady zakupionego towaru konsument, według swojego wyboru, może skorzystać z gwarancji producenta albo dochodzić roszczeń wobec sprzedawcy:

– w przypadku umów zawartych przed dniem 25.12.2014 r.;

– z tytułu niezgodności towaru z umową, na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.);

– w przypadku umów zawartych od dnia 25.12.2014 r. i po tej dacie – z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, na podstawie Kodeksu cywilnego.

2. 4KRAFT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-413) przy ul. Tatrzańskiej 1/5 wpisaną do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000378767, z kapitałem zakładowym: 816.400,00 PLN wpłaconym w całości, NIP: 7811861679, Regon: 301679527, zwana dalej Gwarantem zapewnia, że produkt firmy 4Kraft, jest wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja obsługi dostarczona przy zawarciu umowy.

3. Gwarancja obowiązuje tylko i wyłącznie na terytorium Polski.

4. Okres gwarancji na produkty firmy 4Kraft Sp. z o.o. wynosi 24 miesiące, licząc od daty wydania kupującemu sprzętu.

5. Gwarant bezpłatnie usunie ewentualną niesprawność produktu, zgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji pod warunkiem przedstawienia wypełnionej w dniu zakupu karty gwarancyjnej wraz z kopią dowodu zakupu. Dokonywanie zmian i skreśleń w karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione powoduje utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.

7. Reklamujący zobowiązany jest zgłosić usterkę poprzez formularz reklamacyjny na stronie http://reklamacje.4kraft.pl/. W przypadku nie zgłoszenia usterki i wysłania jej do gwaranta bez uzyskania numeru reklamacyjnego, przesyłka nie zostanie przyjęta na serwis.

8. Koszt dostawy do serwisu Gwaranta podany jest w karcie gwarancyjnej produktu. Natomiast koszt przesyłki do klienta po naprawie pokrywa Gwarant.

9. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni od przyjęcia produktu fizycznie do serwisu.

10. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami. Odpowiedzialność za uszkodzenia wynikające z użycia opakowania zastępczego ponosi nabywca.

11. Gwarancja nie obejmuje:

– roszczeń z tytułu parametrów technicznych produktu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym;

– uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej konserwacji lub stosowania niewłaściwych środków chemicznych;

– zmiany koloru (odbarwienia) przy wystawieniu produktu wbrew wskazówkom z instrukcji na silne nasłonecznienie;

– rozdarcia, przetarcia, pęknięcia tkaniny/tworzywa sztucznego wynikającego z winy nabywcy;

– obniżenia jakości produktu spowodowanego normalnym procesem zużycia oraz naturalnego zużycia materiałów eksploatacyjnych;

– produktów, które były użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem;

12. W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany części, element wymieniony pozostaje własnością Gwaranta. Części użyte do wymiany mogą być innej marki o parametrach technicznych co najmniej równoważnych.

13. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku zerwania plomb gwarancyjnych, tabliczki znamionowej z numerem seryjnym lub stwierdzenia przez serwis producenta dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian systemowych bądź konstrukcyjnych produktu.

14. Gwarant może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją nieprzewidziane okoliczności o charakterze siły wyższej np.: klęska żywiołowa, niepokoje społeczne itp.

15. Gwarancja niniejsza ma charakter uzupełniający w stosunku do uprawnień nabywcy przysługujących wobec sprzedawcy. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

16. OPRÓCZ 2 LETNIEJ GWARANCJI NAPRAWY PRZYSŁUGUJE CI NAPRAWA W SYSTEMIE DOOR-TO-DOOR (D2D) NA TERENIE POLSKI.

 

Masz problem z jednym z naszych produktów? Skorzystaj z gwarancji naprawy door-to-door (D2D).

Gwarancja door-to-door (D2D) polega na całkowicie darmowej obsłudze transportu wadliwego sprzętu od drzwi Klienta do serwisu i z powrotem, co oznacza, że reklamowany sprzęt jest odbierany od Klienta przez kuriera, następnie naprawiany w autoryzowanym serwisie producenta i wreszcie dostarczany z powrotem w to samo miejsce. Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie dowodu zakupu produktu – paragonu lub faktury, dokonane przez formularz na stronie: www.reklamacje.4kraft.com

* Gwarancja naprawy D2D obowiązuje wyłącznie na terenie Polski, dotyczy reklamacji złożonych za pomocą formularza dostępnego na stronie www.reklamacje.4kraft.com
* Gwarancja naprawy D2D dla produktów firmy 4Kraft obowiązuje przez okres 2 lat od daty dokonania zakupu.